ขอเชิญ..อบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร “ความรู้เรื่อง กฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติราชการ” จำนวน 4 รุ่น ห้วงเดือนกรกฎาคม – กันยายน 2566 ทั้ง 4 ภาค รุ่นละ 150 คน จัดโดย..สถาบันพัฒนาการบริหารและการจัดการ Click.

51 Views

ความรู้เรื่องกฎหมาย ระเบียบ และแนวทางปฏิบัติฯ Click