โครงการประชุมวิชาการ ประจำปี เรื่อง “Soft skills สู่การพลิกโฉมการดูแลผู้ป่วย NCD ในยุคไทยแลนด์ 4.0” ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2566 ณ หอประชุมศรี เจริญลาภ วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนี สุราษฎร์ธานี Click.

100 Views

Soft skills .Click