ทำเนียบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

ทำเนียบนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด

๑.นายแพทย์เสงี่ยม สร้อยมณี

พ.ศ. 2500 - 2502

๒.นายแพทย์สัญญา เนตรพุกกณะ

พ.ศ. 2502 - 2512

๓.นายแพทย์ประกอบ บุญมงคล

พ.ศ. 2512 - 2517

๔.นายแพทย์วิจิตร มุนินทร

พ.ศ. 2517 - 2519

๕.นายแพทย์สุชาติ จันทร์บรรจบ

พ.ศ. 2519 - 2522

๖.นายแพทย์จรัล กาญจนรัตน์

พ.ศ. 2522 - 2528

๗.นายแพทย์ไตรวิทย์ เตมหิวงศ์

พ.ศ. 2528 - 2532

๘.พันตรีนายแพทย์ธานี กลิ่นขจร

พ.ศ. 2532 - 2541

๙.นายแพทย์ประศาสตร์ ผิวเรืองนนท์

พ.ศ. 2541 - 2543

๑๐.นายแพทย์สุเทพ วัชรปิยานันทน์

พ.ศ. 2543 - 2549

๑๑.นายแพทย์ยอร์น จิระนคร

พ.ศ. 2549 - 2555

๑๒.นายแพทย์บรรเจิด สุขพิพัฒปานนท์

พ.ศ. 2555 - 2559

๑๓.นายแพทย์ชัยรัตน์ ลำโป

พ.ศ. 2559 - 2564

๑๔.นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ

พ.ศ. 2564 - ปัจจุบัน