หน้าแรก

บริการข้อมูลสาธารณสุข

สถิติชีพสาธารณสุข

ข้อมูลสถานบริการ

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูลประชากรกลางปี

แผนยุทธศาสตร์

แผนยุทธศาสตร์

บรรยายสรุปการปฏิบัติราชการ

กำกับติดตามและประเมินผล

สรุปข้อมูลที่สำคัญ

การประชุมจัดทำแผนยุทธศาสตร์

รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนจังหวัดปัตตานี

“โดย..สำนักงานพัฒนาชุมชนปัตตานี”

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

พรบ.ข้อมูลข่าวสาร

แบบสอบถาม

สำหรับหน่วยงานของรัฐ

สำหรับประชาชน

มุมกฏหมาย

วิสัยทัศน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (Vision)

“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ รวมพลังเครือข่ายที่เข้มแข็ง เพื่อประชาชนสุขภาพดี ภายในปี 2564”

สำหรับประชาชน

การร้องเรียน

การตรวจดูข้อมูล

การอุทธรณ์

การแก้ไขข้อมูล