ข้อมูลบุคลากรทางการแพทย์

สังกัดกระทรวงสาธารณสุข

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

สังกัดกระทรวงอื่น

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562

รพ.เอกชน

ปี 2560

ปี 2561

ปี 2562