วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH

วิสัยทัศน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (Vision)

“องค์กรสมรรถนะสูงที่ทันสมัย บริการคุณภาพด้วยหัวใจ เครือข่ายเข้มแข็ง ประชาชนศรัทธา เชื่อมปัตตานีเป็นหนึ่งเดียว ภายในปี 2570 ”

ค่านิยม

S

SERVICE MIND จิตบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์

 

A

APPRECIATE เห็นคุณค่าในตัวเองและในงานที่ทำ

 

S

STANDARD  ทำงานอย่างมีมาตรฐานและหลักวิชาการ

 

U

UNITY  มีความเป็นหนึ่งเดียว กลมเกลียว สามัคคี

 

K

KEEP ON ทำงานอย่างต่อเนื่อง มีความมุมานะ พยายาม

 

วัฒนธรรมองค์กร

ปล่อยศักยภาพให้เต็มที่ ใช้ MOPH ในการทำงาน คิดบวกเพื่อปัตตานี

ค่านิยมกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Core Value)