ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

ผู้บริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี

นายแพทย์อนุรักษ์ สารภาพ

นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี โทร. 073-460234 ต่อ 1202

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) โทร. 073-460234 ต่อ 1210

นายแพทย์อุดมเกียรติ พูลสวัสดิ์

นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรมป้องกัน) โทร. 073-460234 ต่อ 1210

นางเปรมจิต หงษ์อำไพ

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) โทร. 073-460234 ต่อ 1209

นายพิเชษฐ์ มาศวิเชียร

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ โทร. 073-460234 ต่อ 1203