วิสัยทัศน์และพันธกิจ

1,243 Views

วิสัยทัศน์สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี (Vision)

“องค์กรสมรรถนะสูงที่ทันสมัย บริการคุณภาพด้วยหัวใจ เครือข่ายเข้มแข็ง ประชาชนศรัทธา เชื่อมปัตตานีเป็นหนึ่งเดียว ภายในปี 2570 ”

วัฒนธรรมองค์กร

ปล่อยศักยภาพให้เต็มที่ ใช้ MOPH ในการทำงาน คิดบวกเพื่อปัตตานี