หัวหน้ากลุ่มงานภายในสาธารณสุขจังหวัด

นายอาฮามัส แฉะ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

นายกิตติ ใจสมุทร

กลุ่มงานกฏหมาย

นายโสภณ บุญพรหม

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ

นางจิตตราภรณ์ จงกลมณี

กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล

นายประสาน ไชยณรงค์

กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์ฯ

น.ส.สุธีพร แสงรัตน์

กลุ่มงานควบคุมโรคโรคติดต่อ

นายสมฤทธิ์ จิโรจน์วณิชชากร กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

กลุ่มงานทันตสาธารณสุข

น.ส.รศนา ศาสน์พิสุทธิกุล

กลุ่มงานคุ้มครองผู้บริโภค

นางอัญชลี ชามทอง (รักษาการ)

กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

นายวิชัย ดาโอะ

กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อมและสุขภาพจิต

น.ส.อุสาห์ เพ็งภารา

กลุ่มงานพัฒนาศักยภาพบุคลากรและคุณภาพบริการ

นางรัชนี เทียมแก้ว

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ

น.ส.จุฑามาศ สินประจักษ์ผล

กลุ่มงานประกันสุขภาพ