ผู้บริหารสาธารณสุขอำเภอ

นางอุษา เบ็ญจลักษณ์

สสอ.เมืองปัตตานี

นายสราวุธ วิชิตนันทน์

สสอ.โคกโพธิ์

นายจารึก หนูชัย

สสอ.หนองจิก

นายอะหลี หมานมานะ

สสอ.ปะนาเระ

นายอาแว ลือโมะ

สสอ.ยะรัง

สสอ.กะพ้อ

นายอุสรัน ตาเยะ

สสอ.แม่ลาน

นายอับดุลการิม ยูโซะ

สสอ.ยะหริ่ง

สสอ.มายอ

นายอาหามะ สมาแอ

สสอ.ทุ่งยางแดง

นายสัญชัย อมรวัฒน์

สสอ.สายบุรี

นายอาหมัดยูรี สาและดิง

สสอ.ไม้แก่น