ที่ ปน 0033/ว 3509 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เรื่อง การประเมินผลการปฏิบัติราชการของระดับผู้บริหารตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รอบการประเมินที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2566 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2566) ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

77 Views

ปน 0033- ว 3509 ลว. 4 ส.ค.66 (อำเภอทุกอำเภอ)
ปน 0033- ว 3509 ลว.4 ส.ค.66 (รพ.ปะนาเระ,รพ.ทุ่งยางแดง)
ปน 0033-ว 3509 ลว. 4 ส.ค.66 (หัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1-2 (รอบ ต.ค.66)