วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี ตรัง ร่วมกับ โรงพยาบาลตรัง เปิดรับสมัครการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่ 10 ระยะเวลาการอบรม 5 กุมภาพันธ์ – 7 มิถุนายน 2567 (18 สัปดาห์) ทั้งนี้ได้รับหน่วยคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสาขาพยาบาลศาสตร์ (CNEU) 50 หน่วยคะแนน จากสภาการพยาบาล รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

301 Views

การพยาบาลเวชปฏิบัติฉุกเฉิน รุ่นที่10.Click