ที่ ปน 0033/ว9162 ลงวันที่ 21 กันยายน 2566 เรื่องประกาศอัตราค่าบริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี

158 Views

ประกาศอัตราค่าบริการรักษาพยาบาลและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด