ที่ ปน 0033/ว 9236 ลงวันที่ 22 กันยายน 2566 เรื่อง ขอให้หน่วยงานในสังกัดแจ้งให้แพทย์ที่มีความประสงค์จะลาออกจากราชการ ดำเนินการกรอกแบบสอบถามความคิดเห็นกรณีแพทย์ลาออกจากราชการ

200 Views

รายละเอียดคลิกที่นี่

ที่ ปน 0033/ว 9236