รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ ในสำนักงานปลัดระทรวงสาธารณสุข

68 Views

ประกาศคณะกรรมการประเมินบุคคลฯ
เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ

ในสำนักงานปลัดระทรวงสาธารณสุข (เขตสุขภาพที่ 12)
เปิดรับสมัครคัดเลือกระดับเชี่ยวชาญ จำนวน 14 ตำแหน่ง ดังนี้
1. ตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาล(นายแพทย์) จำนวน 7 ตำแหน่ง
2. ตำแหน่งทันตแพทย์ จำนวน 2 ตำแหน่ง
3. ตำแหน่งเภสัชกร จำนวน 2 ตำแหน่ง
4. ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 ตำแหน่ง
5. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 ตำแหน่ง
6. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 ตำแหน่ง
รายละเอีดยคลิกที่นี่ 1-1 ปน 0033-ว1804 ลว. 9 ก.พ.67