ปน 0033/ว 1919 ลว.14 ก.พ.67 การประเมินผลการปฏิบัติราชการของระดับผู้บริหารตำแหน่งสาธารณสุขอำเภอ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชน และหัวหน้ากลุ่มงานทุกกลุ่มงาน ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดปัตตานี รอบการประเมินที่ 1 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2567) ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

48 Views

ปน 0033-ว 1919 ลว.14 ก.พ.67 (ผอ.รพ.ทุ่งยางแดง+ผอ.รพ.ปะนาเระ)
ปน 0033-ว 1919 ลว.14 ก.พ.67 (อำเภอทุกอำเภอ)
ปน 0033-ว 1919 ลว.14 ก.พ.67 (หัวหน้ากลุ่มงาน)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – แบบฟอร์มแบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 – ตัวชี้วัดผู้บริหาร เม.ย.67