ปน 0033/ว 1998 ลว. 15 ก.พ. 67 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567

83 Views

ปน 0033 -ว 1998 ลว.15 ก.พ.67 ( รพช.ทุกแห่ง)

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1- 3 (ลจป. 1 เม.ย.67)