ปน 0033/ว 2161 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2566 เรื่อง การเลื่อนขั้นค่าจ้างลูกจ้างประจำ การให้ลูกจ้างประจำได้รับอัตราค่าจ้างสูงกว่าอัตราค่าจ้างขั้นสูงของตำแหน่ง ที่ได้รับแต่งตั้ง กับการให้ค่าตอบแทนพิเศษลูกจ้างประจำ ณ วันที่ 1 เมษายน 2566

86 Views

ปน 0033/ว 2161 ลว.1 มี.ค.66 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แบบประเมินลูกจ้างประจำ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 หลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นฯ 1 เม.ย.66
สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 – ตารางพิจารณาเลื่อนขั้นฯ 1 เม.ย.66