ปน 0033/ว 3580 ลว.4 เม.ย.66 เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่ง ที่ได้รับแต่งตั้งกับการให้ค่าตอบแทนพิเศษข้าราชการ ณ วันที่ 1 เมษายน 2566

209 Views

ปน 0033-ว 3580 ลว. 4 เม.ย.66

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 หลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการ 1 เม.ย.66

สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ตารางการบริหารวงเงิน 1 เม.ย.66