ที่ ปน 0033/ว 3508 ลงวันที่ 4 สิงหาคม 2566 เรื่อง การพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการและการให้ข้าราชการได้รับเงินเดือนสูงกว่าขั้นสูงของตำแหน่ง ที่ได้รับแต่งตั้ง ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2566

93 Views

ปน 0033-ว 3508 ลว.8 ส.ค.66
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 – 7 (รอบ ต.ค.66)