งานดิจิทัลและข้อมูลสุขภาพ

  • ข้อมูลทั่วไป
  • ประชุม
  • ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
  • คำสั่งคณะกรรมการ
  • แผนบริหารความเสี่ยง
  • ดาวน์โหลด
Tab 1 Content

 

 

ลำดับเรื่องแหล่งข้อมูล 
1

 ประชุม HAIT

17 เมษายน 2567 รพ.โคกโพธิ์ (ทีม 1)

18 เมษายน 2567 รพ.กะพ้อ (ทีม 1)

19 เมษายน 2567 รพ.มายอ (ทีม 1)

  
    
ลำดับ เรื่อง แหล่งข้อมูล  
1 คำสั่งคณะกรรมการธรรมธิบาล รพ  
       
ลำดับเรื่องแหล่งข้อมูล 
1

Flowchart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีไฟฟ้าดับ

 
2Flowchart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีไฟไหม้ 
    
3

Flowchart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีเครื่องติดไวรัสคอมพิวเตอร์

 
4Flowchart แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงาน กรณีโดนเจาะระบบหรือตรวจพบภัยคุกคาม 

729,581

ประชากรทะเบียนราษฏร์

571,776

TYPE 1

108,419

TYPE 2

37,225

TYPE 3

ข้อมูลจาก HDC จังหวัดปัตตานี